Pakalpojumi

SIA VK Terminal Services ir servisa uzņēmums Ventspils ostā, kas veic operatīvo darbu dzelceļa cisternu apstrādē, tankkuģu kraušanā un produktu uzglabāšanā rezervuāros, kā arī uztur un apkalpo tehnisko nodrošinājumu un infrastruktūru ķīmisko produktu, naftas produktu un cita veida lejamkravu termināļos, pakalpojumu sniegšanā koncentrējoties uz vides aizsardzību, personāla drošību un kravas daudzuma un kvalitātes saglabāšanu.

Pārkraušanas pakalpojumi

SIA VK Terminal Services veic naftas un ķīmisko produktu kravu izkraušanas un uzglabāšanas krasta rezervuāros, kravu partiju komplektēšanas un iekraušanas tankkuģos, produktu kvalitātes un daudzuma kontroles, dokumentācijas sagatavošanas un citus pakalpojumus tādiem Ventspils ostas kravu termināļiem un ražotnēm kā SIA Ventamonjaks, SIA Ventall Termināls, SIA Vars, SIA Bio–Venta. Termināļiem sniegtie pakalpojumi ietver arī tehnoloģisko, mehānisko, elektrotehnisko, sakaru, ūdensapgādes, siltumapgādes, kanalizācijas iekārtu un mēraparātu apkopi un remontu, nodrošināšanu ar energoresursiem, ugunsdrošības uzraudzību utt. 

Pakalpojumi

Laboratorijas pakalpojumi

SIA VK Terminal Services laboratorijas dienests sniedz kvalitātes kontroles pakalpojumus laboratorijā atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standartam, starptautiski noteiktajam testēšanas metodēm, starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un standartiem. Laboratorija ir akreditēta no 2000. gada Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā. Laboratorijas reģistrācijas Nr. LATAK - T 184-21-2000. Laboratorija nodrošina atbilstošu, drošu, funkcionāli modernu un augstas kvalitātes klientu apkalpošanas servisu, nepārtraukti pilnveidojot savu darbību. Laboratorijas rīcībā ir iekārtas, kas nepieciešamas visu parametru testēšanai akreditācijas sfērā. Pārbaudes un testēšanas iekārtas atbilst akreditācijas sfērā iekļauto analīžu testēšanai, atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām.  

Saskaņā ar akreditācijas sfēru, laboratorijā piegādātiem paraugiem tiek piedāvāts veikt ķīmisko produktu, naftu un naftas produktu testēšanu, taukskābju metilestera noteikšanu dīzeļdegvielā, ūdens, augu eļļas un augu sēklas testēšanu, gaisa, vides gaisa parametru noteikšanu, darba vides apgaismojuma fizikālā testēšanu, dzīvnieku barības ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšanu. Laboratorija nodrošina arī notekūdeņu un naftas produktu paraugu ņemšanu.  

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pakalpojumi

Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām SIA VK Terminal Services  un ņemot vērā kopējo minēto komercsabiedrību apritē esošo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu kvalificējošo daudzumu ir izveidots vienots Ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk tekstā - UGD). UGD uz savstarpēju līgumu pamata sniedz pakalpojumus visām kopējā teritorijā izvietotajām (SIA Ventamonjaks, SIA Ventall Termināls, SIA VARS) komercsabiedrībām, kā arī citām blakus esošiem uzņēmumiem – AS Ventbunkers un SIA Ventspils nafta termināls.

Galvenie Dienesta uzdevumi ir:  

  •  profilaktiskā darba organizēšana un veikšana, lai novērstu ugunsgrēku, avāriju, piegāzētības iespējas SIA VK Terminal Services un komercsabiedrību  teritorijās;                                                        
  • cilvēku glābšana un pirmās palīdzības sniegšana cietušajiem ugunsgrēkos, avārijās un nelaimes gadījumos SIA VK Terminal Services un komercsabiedrību teritorijās; 
  • ugunsgrēku dzēšana, ķīmisko avāriju, stihisko nelaimju un citu ārkārtēju situāciju seku likvidācijas darbu veikšana SIA VK Terminal Services un komercsabiedrību teritorijas; 
  • dienesta personāla sagatavošana un dienesta uzturēšana pastāvīgā gatavībā avārijas situāciju likvidēšanai un glābšanas darbu veikšanai. 

 UGD rīcība ir sekojoša ugunsdzēsības un avāriju likvidācijas tehnika: 

  •  ugunsdzēsības autocisterna – 2 gab.; 
  • ugunsdzēsības putu automobilis – 1 gab.. 

 UGD kopējais personālsastāva skaits 38 cilvēki, 4 maiņas pa 9 ugunsdzēsējiem-glābējiem. Viss personālsastāvs apmācīts un sagatavots atbilstoši LR normatīvu aktu prasībām. 

Fiziskās apsardzes dienesta pakalpojumi

SIA VK Terminal Services ir licencēts apsardzes komersants (licence Nr. 4/2016-FA). Atbilstoši spēkā esošo normatīvu prasībām, fiziskās apsardzes dienests (FAD) struktūrvienība nodrošina termināla teritorijas apsardzi, kas sevī ietver:  

  • Caurlaižu režīmu;  
  • Teritorijas un tajā esošo objektu apsardzi;  
  • Piekļuves kontroles un videonovērošanas sistēmu uzraudzību;  
  • Personu, autotransportu, dzelzceļa transportu un materiālo vērtību plūsmu kontroli.

SIA VK Terminal Services ir, saņēmis Ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumu, kuru atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, ir izsniegusi Latvijas Jūras administrācija. Tas apliecina, ka SIA VK Terminal Services ir ieviestas un tiek uzturētas visas noteiktās starptautiskās drošības procedūras ostas iekārtai, atbilstoši ostas iekārtas aizsardzības plānam.  

Piedāvājam apsardzes pakalpojumus termināla teritorijā esošiem objektiem (ar fiziskās un tehniskās apsardzes līdzekļiem), t.sk. Bio-Venta. 

Energoresursu piegāde

SIA VK Terminal Services nodrošina elektroenerģijas, siltumenerģijas, ūdens, slāpekļa un sausā gaisa piegādi termināļiem un ražotnēm Ventspils ostā. SIA VK Terminal Services tehnoloģiskais nodrošinājums pieļauj elektroenerģijas pārvadi, sadali no 110 kV iekārtām uz 10 Kv iekārtām un tās uzskaiti iegādājot to pieslēgtajiem lietotājiem (SIA VK Terminal Services nav elektroenerģijas tirgotājs vai ražotājs Elektroenerģijas Tirgus likuma izpratnē). SIA VK Terminal Services rīcībā ir iekārtas slāpekļa un sausā gaisa ražošanai un piegādei pieslēgtiem lietotājiem. SIA VK Terminal Services, izmantojot savu infrastruktūru piegādā ūdeni no pašvaldības PSIA Ūdeka termināla teritorijā pieslēgtiem lietotājiem.   

Notekūdeņu savākšana

SIA VK Terminal Services nodrošina ražošanas, sadzīves un lietus notekūdeņu savākšanu, piesārņojuma kontroli un novadīšanu attīrīšanai uz pašvaldības PSIA Ūdeka attīrīšanas ietaisēm no termināla teritorijā pieslēgtiem klientiem.  
Notekūdeņu sagatavošana nosūtīšanai tiek nodrošināta, ievēŗojot visas vides aizsardzības un ietaišu ekspluatācijas prasības. 

Piestātņu operatora pakalpojumi  

SIA VK Terminal Services saskaņā ar Ventspils brīvostas noteikumiem ir piestātnes operators Ventspils ostas piestātnēs nr. 34., 35A un 36, tādējādi nodrošinot drošu kuģu pieņemšanu šajās piestātnēs, krasta komunikāciju uzturēšanu, kuģu apgādi ar ūdeni un atkritumu savākšanu, piestātņu tekošo remontu veikšanu, vides aizsardzības prasību un ugunsdrošības režīmu ievērošanu, ostas iekārtu aizsardzību saskaņā ar ISPS prasībām.  

Telpu nomas pakalpojumi

SIA VK Terminal Services piederošajās ēkās ir telpas, kas pieejamas iznomāšanai (izmantojamas gan administratīvai darbībai, gan citām vajadzībām). Iznomāšanai pieejamas biroja un noliktavas telpas saimnieciskās darbības veikšanai gan ostas termināla zonā, gan arī administratīvajā ēkā Dzintaru ielā 66 Ventspilī. Visas telpas atrodas diennakts apsargājamajā  teritorijā, ir nodrošinātas ar elektroapgādi, apkuri, ūdens un kanalizāciju, telekomunikācijas sakariem. Telpas tiek regulāri uzkoptas un tiek nodrošināta ēku ugunsdrošība.